واگذاری عملیات مربوط به خرید و نصب 50 واحد خورشیدی جهت تامین برق روستای گردلات امور توزیع برق رودبار و روستاهای برون بالای ووسی امور توزیع برق تالش
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2