تامین کالای مورد نیاز از شرکت های تامین کننده داخلی : قطعات مکانیکی توربین سولار GAS TURBINE SOLAR SATURN MDG 1200
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2