سرمایه گذاری در حوزه های انرژی خورشیدی و احداث نیروگاه کوچک مقیاس حرارتی و بادی در محوطه پایانه مرزی مهران
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2