خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی ۱۰۰ کیلو وات پنل خورشیدی در ایستگاه راه آهن قم
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2