نگهداری پارک ترافیک و آموزش ـ برآورد 3.668.473.500 ریال ـ تضمین 180.000.000 ریال ـ درج نام پیمانکار شرکت کننده در فهرست پیمانکاران واجد شرایط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران --- تهیه حمل و نصب جدول و نرده های مسیر BRT ـ برآورد 4.586.348.906 ری
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2