پیمان خدمات فنی و دفتری منطقه غرب به صورت حجمی در کرمانشاه و مدت اجرا 2 سال خورشیدی
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2