خرید مانیتورینگ در 19 ردیف شامل: 1-خرید، نصب و راه اندازی پایه تلسکوپی پنوماتیک --- 2- نصب سیم کشی و راه اندازی دوربین بر روی پایه تلسکوپی --- 3- سرویس کامل هر دو عدد تلویزیون شامل: تعویض برد راه اندازی، فلت، سیم تغذیه، سرویس ماژوال و برنامه مجدد --- 4- خ
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2