انتخاب پیمانکار EPC جهت احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 150 کیلووات
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2