واگذاری اجرای پروژه های زیربنایی به صورت مشارکتی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط در 15 ردیف به شرح : مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و احداث نیروگاه خورشیدی
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2