فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار جهت اجرای پروژه های زیر بنایی در 15 ردیف : مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و احداث نیروگاه خورشیدی....
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2