آگهی مزایده سرمایه گذاری احداث نیروگاه خورشیدی- ورزنه۳۳۵-۴-۹۶-آب و فاضلاب استان اصفهان
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2