شناسایی سرمایه گذار جهت احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت حداقل ۳۰ مگاوات به روش BOO (آبفا گلستان )
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2