واگذاری زمین های مستعد خود به مساحت تقریبی 80 هکتار جهت احداث نیروگاه های خورشیدی به ظرفیت حداقل 30 مگاوات واقع در منطقه گنبد : جت احداث نیروگاه خورشیدی برای تولید برق با ظرفی حداقل 30 مگاوات به شرط سرمایه گذاری (تامین مالی ، طراحی و مهندسی ، تامین مصالح
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2