فراخوان مشارکت جهت سرمایه گذاری به منظور احداث (طراحی و مهندسی ، تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی) و بهره برداری مزارع خورشیدی
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2