287-4-96 : خرید و نصب پنل برق خورشیدی به میزان 122/5 کیلووات همراه با راه اندازی در سطح شرکت، تضمین 415.000.000 ریال
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2