تامین سیستم 5 کیلووات تزریق به شبکه (خورشیدی)
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2