مشارکت در احداث نیروگاه خورشیدی 100 کیلوواتی در بوستان غدیر قم به روش B.O.T
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2