فراخوان سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 3 مگاوات به روش قراردادی BOO: در نظر دارد زمین های مستعد خود به مساحت تقریبی 4/5 هکتار را جهت احداث نیروگاه های خورشیدی به ظرفیت 3 مگاوات واقع در منطقه معصومیه به صورت اجاره بهاء برای مدت محدود به سر
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2