تامین برق مصرفی ساختمانهای اداری خود در مراکز شهرستان ها نسبت به نصب سلولهای خورشیدی فتوولتائیک از نوع متصل به شبکه در شهرستانهای اصفهان ، خمینی شهر، نجف آباد، تیران و کرون ، خوانسار ، چادگان ـ فریدونشهر، گلپایگان ، کاشان ، آران و بیدگل، نائین، خور و بیاب
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2